مناقصه عمومی

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار معدن

شرکت فروسیلیسیم خمین (سهامی خاص) در نظر دارد انجام عملیات آماده سازی و بهره‌برداری از معدن سیلیس صادق آباد واقع در منطقه شازند استان مرکزی را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های دارای توان مالی و سوابق اجرایی مفید در این زمینه واگذار نماید. بدینوسیله از شرکت‌های دارای توان مالی و سوابق اجرایی مفید در زمینه موضوع مناقصه جهت شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می‌آید تا از تاریخ چاپ آگهی تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخه 30/11/97 ضمن دریافت اسناد مناقصه از دفتر کارخانه و بازدید از معدن، پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 09/12/97 مطابق اسناد مناقصه به محل کارخانه واقع در شهرستان خمین به آدرس اتوبان خمین به اراک، قطب صنعتی خمین، خیابان صنعتگران، بلوار فروسیلیسیم تحویل نمایند.

ادامه مطلب ...