چارت سازمانی

در یک سازمان با هر اندازه از پیچیدگی، مسئولیت پرسنل به‌طور معمول با توجه به کاری که انجام می‌دهند و فردی که به او گزارش می‌دهند مشخص می‌شود. با گذشت زمان این مسئولیت‌ها به جای اینکه به افراد نسبت داده شود به جایگاهی که افراد در آن قرار دارند نسبت داده می‌شود. رابطه‌ی میان جایگاه‌های مختلف در یک سازمان بسیار حائز اهمیت می باشد

/Files/Content/Media/7145-20181206102346728.pdf