سایر پروژه‌ها

سایر پروژه‌ها

شرکت پیام هونامیک در کنار پروژه‌هایی که در حوزه صنعت مس تعریف کرده در سایر حوزه‌ها از جمله فروآلیاژها، کرومیت، طلا، آهن و ... به مطالعه فرصت های سرمایه گذاری پرداخته است تا در آینده مشروط به داشتن بازده مناسب در آن حوزه نیز سرمایه گذاری نماید.

شرکت پیام هونامیک در کنار پروژه‌هایی که در حوزه صنعت مس تعریف کرده در سایر حوزه‌ها از جمله فروآلیاژها، کرومیت، طلا، آهن و ... به مطالعه فرصت های سرمایه گذاری پرداخته است تا در آینده مشروط به داشتن بازده مناسب در آن حوزه نیز سرمایه گذاری نماید.