parallax background

سرمایه انسانی

هیات مدیره و هیات اجرایی

توجه به کارکنان به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه سازمان مسئله ای است که در دو دهه اخیر رشد فراوانی داشته است.

 

اندیشمندان مدیریت منابع انسانی بر این باورند که سازمان های پیشرو در هزاره جدید، تنها از طریق به کارگیری الگوهای پیشرفته توسعه نیروی انسانی، یادگیری سازمانی و راهبردهای توسعه و بالندگی قابلیت های کارکنان، می توانند پاسخگوی نیازهای سازمان آن هم با سرعت و انعطاف بیشتری باشند. توسعه منابع انسانی یکی از مهم ترین اهداف راهبردی سازمان های پیشرو عصر کنونی است که به منظور ارتقای سطح دانش، مهارت، تجربه و کیفیت، تعالی و عملکرد سرمایه های سازمان و حتی تغییر ویژگی های فردی کارکنان، به مدیریت ارشد چنین سازمان هایی ابلاغ می گردد. در این راستا شرکت فروسیلیسیم خمین با اهمیت به این موضوع سعی در جذب و پرورش این سرمایه گرانبها نموده است و در حال حاضر با 142 نفر سرمایه انسانی در حال فعالیت می‌باشد.

هیات مدیره

مرتضی استاد علی مخملباف
رئیس هیئت مدیره
محمد فرج زاده
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
سید مصطفی خدایی
عضو هیئت مدیره
سعید پیریایی
عضو هیئت مدیره
سعید محمدی ها
عضو هیئت مدیره

مدیران اجرایی

-
مدیر بازرگانی

آقای اردشیر افضلی
مدیر بهره برداری

علیرضا فراهانی
مدیر مالی و اداری

-
مدیر برنامه ریزی

-
سرپرست رئیس کنترل کیفیت

-
مسئول HSE

 چارت سازمانی

سطح تحصیلات پرسنل شرکت

 

درصد نیروی بومی جذب شده