parallax background

آزمایشگاه

شرکت فروسیلیسیم خمین

آزمایشگاه شرکت فروسیلیسیم خمین در سال 1396 تاسیس شده است. این مجموعه در ابتدا به منظور ارائه خدمات آزمون به شرکت فروسیلیسیم خمین راه اندازی شد و بعدها جهت ارائه خدمات آزمون به مشتریان بیرونی مجهز شد.

خط مشی کیفیت

آزمایشگاه‌های شرکت فروسیلیسیم خمین به عنوان مرجعی برای انجام آزمون‌های مرتبط با کنترل کیفیت فروسیلیسیم، کک، زغال سنگ، اکسیدی‌های آهن و سنگ کوارتز با بکارگیری روش‌های آزمون مطابق با استانداردهای بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای به عنوان یکی از بازوهای توانای شرکت می‌باشد  که در راستای تحقق اهداف کلان این مجموعه فعالیت می‌نماید. این آزمایشگاه‌ با هدف افزایش سطح رضایت مشتریان خود از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت، موارد مقابل را سرلوحه عملکرد خود قرار می‌دهد:

جهت حصول به موارد فوق آزمایشگاه‌های شرکت فروسیلیسیم خمین سیستم مدیریت کیفیت خود را بر مبنای استاندارد  ‌ISO/IEC 17025:2017 طراحی نموده و مدیریت آزمایشگاه‌ها خود را ملزم و متعهد می‌داند، منابع و امکانات لازم جهت تحقق اهداف و برآورده‌سازی الزامات این استاندارد و بهبود فعالیت‌های آزمایشگاه‌ها را فراهم آورد و اثربخشی آن را از طریق برگزاری جلسات بازنگری مدیریت و ممیزی‌های داخلی در دوره‌های زمانی مشخص بررسی ‌نماید

1
بکارگیری افراد باصلاحیت در آزمایشگاه‌ها و ارتقاء شایستگی آنها جهت اطمینان از انجام درست فعالیت‌ها
3
آشنایی و اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت توسط کلیه کارکنان جهت انجام عملیات باثبات آزمایشگاهی
5
بهبود مستمر در مجموعه فعالیت‌ها و عملکرد‌های آزمایشگاه و پیگیری به موقع و مناسب شکایات رسیده از سوی مشتریان
2
تعهد نسبت به حفظ بی‌طرفی و اعمال رویه حرفه‌ای در ارتباط با خدمات ارائه شده به مشتریان؛
4
برآورده‌سازی الزامات  استانداردها  و  روش‌های  انجام آزمون
 

لیست آزمون های قابل اجرا

آزمون نام آزمون روش انجام
محصول نهایی (فروسیلیسیم) تعیین درصد سیلیسیم (Si) داخلی
تعیین درصد آلومینیوم (Al) داخلی
پوسته اکسیدی آهن درصد رطوبت داخلی
درصد آهن کل(Fetotal) داخلی
مواد کربنی (کک و ذغال سنگ و...) تعیین درصد رطوبت داخلی
تعیین درصد مواد فرار داخلی
تعیین درصد کربن ثابت داخلی
تعیین درصد خاکستر ISIRI377
سنگ کوارتز تعیین درصد LOI داخلی
تعیین درصد رطوبت داخلی
تعیین درصد اکسید سیلیسیم(SiO2) داخلی
تعیین درصد اکسید آلومینیوم (Al2O3) داخلی
تعیین درصد اکسید کلسیم (CaO) داخلی
تعیین درصد اکسید آهن (Fe2O3) داخلی
دوده سیلیسی (میکروسیلیکا) ویژگی و شرایط تحویل داخلی
تعیین درصد رطوبت داخلی
تعیین درصد LOI داخلی
تعیین درصد اکسید سیلیسیم(SiO2) داخلی
تعیین درصد اکسید آلومینیوم (Al2O3) داخلی
تعیین درصد اکسید کلسیم (CaO) داخلی
تعیین درصد اکسید آهن (Fe2O3) داخلی

برای شرکت در نظرسنجی فایل را دانلود کنید و ارسال نمایید.