مزایده و مناقصه

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی

شرکت فروسیلیسیم خمین در نظر دارد تأمین نیروی انسانی خود را مطابق شرایط و محدوده کار تعیین شده در اسناد حاضر، از طریق مناقصه محدود  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

دعوت نامه شرکت در مناقصه تامین نیروی انسانی

شرکت فروسیلیسیم خمین در نظر دارد تأمین نیروی انسانی خود را مطابق شرایط و م حدوده کار تعیین شده در اسناد حاضر، از طریق مناقصه محدود  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا بدینوسیله از تمام شرکتهای صلاحیتدار)دارای گواهی نامه تایید صلاحیت  اداره کار و  صلاحیت ایمنی) دعوت می  شود تا در صورت تمایل در مناقصه عمومی با مشخصات مشروحه شرکت نمائید.

جهت دانلود اسناد مناقصه بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

/Files/Content/Media/7151-20190806112726947.zip