parallax background

آزمایشگاه

شرکت فروسیلیسیم خمین

آزمایشگاه شرکت فروسیلیسیم خمین در سال 1396 تاسیس شده است. این مجموعه در ابتدا به منظور ارائه خدمات آزمون به شرکت فروسیلیسیم خمین راه اندازی شد و بعدها جهت ارائه خدمات آزمون به مشتریان بیرونی مجهز شد.

خط مشی کیفیت

هم اکنون آزمایشگاه با پیاده سازی الزامات استاندارد بین المللی ISO17025:2017 سعی می‌نماید با ارتقاء کیفی و کمی خدمات آزمون اعتبار نتایج آزمون خود را نیز ارتقاء ببخشد. کارکنان آزمایشگاه با استانداردها و قوانین آزمون‌ها آشنا بوده و از صلاحیت لازم برخوردار می‌باشند و بر اساس ویرایش این قوانین آموزش‌های لازم برای آنان برگزار می‌گردد. اهداف کلان در آزمایشگاه شامل موارد زیر می باشد

1
افزایش رضایتمندی ذینفعان
3
توسعه مداوم سرمایه انسانی
5
تجهیز، بهینه سازی و توسعه کمی و کیفی زیرساخت های آزمایشگاهی.
2
بهبود مستمر کیفیت آزمایشگاه
4
افزایش تعداد آزمون های قابل انجام در دامنه استاندارد 17025
 

لیست آزمون های قابل اجرا

آزمون نام آزمون روش انجام
محصول نهایی (فروسیلیسیم) تعیین درصد سیلیسیم (Si) داخلی
تعیین درصد آلومینیوم (Al) داخلی
پوسته اکسیدی آهن درصد رطوبت داخلی
درصد آهن کل(Fetotal) داخلی
مواد کربنی (کک و ذغال سنگ و...) تعیین درصد رطوبت داخلی
تعیین درصد مواد فرار داخلی
تعیین درصد کربن ثابت داخلی
تعیین درصد خاکستر داخلی
سنگ کوارتز تعیین درصد LOI داخلی
تعیین درصد رطوبت داخلی
تعیین درصد اکسید سیلیسیم(SiO2) داخلی
تعیین درصد اکسید آلومینیوم (Al2O3) داخلی
تعیین درصد اکسید کلسیم (CaO) داخلی
تعیین درصد اکسید آهن (Fe2O3) داخلی
دوده سیلیسی (میکروسیلیکا) ویژگی و شرایط تحویل داخلی
تعیین درصد رطوبت داخلی
تعیین درصد LOI داخلی
تعیین درصد اکسید سیلیسیم(SiO2) داخلی
تعیین درصد اکسید آلومینیوم (Al2O3) داخلی
تعیین درصد اکسید کلسیم (CaO) داخلی
تعیین درصد اکسید آهن (Fe2O3) داخلی

برای شرکت در نظرسنجی فایل را دانلود کنید و ارسال نمایید.